Nuccio's Crown Jewel

Large single to semi-double. White with salmon stripes. Very vigorous growth.
Nuccio's Crown JewelNuccio's Crown Jewel