C. Tenuiflora

Small, single white. Vigorous, upright growth. E.